Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Chính sách và Kế hoạch

Nhóm của chúng tôi luôn lập kế hoạch trước và tích cực tìm cách cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn và cộng đồng.