Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng Khu dân cư Khẩn cấp

Chương trình Hỗ trợ Khách hàng Khẩn cấp tạm thời của chúng tôi đã kết thúc vào ngày 31 tháng 2022 năm XNUMX. SFPUC's Chương trình hỗ trợ khách hàng (CAP) giảm giá 25% đối với hóa đơn nước và nước thải cho những khách hàng đủ điều kiện. Nếu bạn là một người sống với thu nhập thấp và bạn thanh toán hóa đơn nước và cống SFPUC, bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản này giảm giá.