Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả.
Chất rắn sinh học được áp dụng cho một lĩnh vực