Cảnh báo Hoạt động

Không có gì đáng lo ngại vào lúc này cả. Nếu bạn đang gặp sự cố khẩn cấp về nước, điện, hoặc hệ thống thoát nước hoặc dịch vụ, hãy gọi đường dây nóng 24 giờ của chúng tôi theo số 3-1-1 hoặc (415) 701-2311 từ bên ngoài SF hoặc đăng nhập tại sf311.org.

Chương trình cải tiến hệ thống cống rãnh

Chương trình Cải thiện Hệ thống Thoát nước là một khoản đầu tư trên toàn thành phố nhằm nâng cấp hệ thống cống kết hợp cũ kỹ của chúng tôi nhằm đảm bảo một hệ thống cống đáng tin cậy, bền vững và an toàn về mặt địa chấn cho hiện tại và cho các thế hệ sau. 

 

Dự án keyboard_arrow_down Tài nguyên & Báo cáo keyboard_arrow_down